VIDEO

[Trận 4] Trần Hữu Bình vs Tạ Đan Phong : Tranh hùng cờ úp online Việt...
[Trận 3] Trần Hữu Bình vs Tạ Đan Phong : Tranh hùng cờ úp online Việt...
[Trận 2] Trần Hữu Bình vs Tạ Đan Phong : Tranh hùng cờ úp online Việt...
[Trận 1] Trần Hữu Bình vs Tạ Đan Phong : Tranh hùng cờ úp online Việt...
[Trận 1] Trần Hữu Bình vs Tạ Đan Phong : Tranh hùng cờ úp online Việt...
Vương Thiên Nhất vs Trịnh Duy Đồng: Trận CK giải cờ tướng Y Thái...
Vương Thiên Nhất vs Tưởng Xuyên : Vòng BK giải cờ tướng Y Thái...
[Trận 9] Triệu Nhữ Quyền vs Nguyễn Hoàng Trung : Đại chiến cờ úp...
[Trận 8] Nguyễn Hoàng Trung vs Lương Quốc Quyền : Đại chiến cờ...
[Trận 7] Lương Quốc Quyền vs Đinh Quang Hưng : Đại chiến cờ úp...
[Trận 6] Nguyễn Hoàng Lâm vs Lương Quốc Quyền : Đại chiến cờ úp...
[Trận 5] Tạ Đan Phong vs Đinh Quang Hưng : Đại chiến cờ úp online...
[Trận 4] Nguyễn Hoàng Trung vs Hứa Quốc Nghĩa : Đại chiến cờ úp...
[Trận 3] Hứa Quốc Nghĩa vs Trềnh A Sáng : Đại chiến cờ úp online...
Vương Thiên Nhất vs Hác Kế Siêu : Vòng BK giải cờ nhanh siêu cấp...
Vương Thiên Nhất vs Tưởng Xuyên : Trận CK giải cờ nhanh siêu cấp...
[Trận 2] Nguyễn Hoàng Lâm vs Vương Lương Đạt : Đại chiến cờ úp...
[Trận 1] Chu Thế Kiệt vs Nguyễn Hoàng Trung : Đại chiến cờ úp online...
Hà Văn Triết vs Vương Thiên Nhất : Vòng 4 giải cờ tướng Cao Cảng...
Vương Thiên Nhất vs Triệu Kim Thành : Vòng 3 giải cờ tướng Cao Cảng...