VIDEO

Tạ Tĩnh vs Vương Thiên Nhất : Trận CK giải cờ tướng quốc tế...
Vương Thiên Nhất vs Trình Minh: Vòng BK giải cờ tướng quốc tế danh...
Vương Thiên Nhất vs Lại Lý Huynh: Vòng TK giải cờ tướng quốc tế...
Vương Thiên Nhất vs Trịnh Duy Đồng : Ván 5 trận CK giải cờ tướng...
Trịnh Duy Đồng vs Vương Thiên Nhất : Ván 4 trận CK giải cờ tướng...
Vương Thiên Nhất vs Trịnh Duy Đồng : Ván 3 trận CK giải cờ tướng...
Trịnh Duy Đồng vs Vương Thiên Nhất : Ván 2 trận CK giải cờ tướng...
Vương Thiên Nhất vs Trịnh Duy Đồng : Ván 1 trận CK giải cờ tướng...
Hồng Trí vs Vương Thiên Nhất : Lượt về vòng 3 giải cờ tướng...
Vương Thiên Nhất vs Hồng Trí : Lượt đi vòng 3 giải cờ tướng Bích...
Vương Thiên Nhất vs Lã Khâm : Lượt về vòng 2 giải cờ tướng Bích...
Lã Khâm vs Vương Thiên Nhất : Lượt đi vòng 2 giải cờ tướng Bích...
Tôn Dũng Chinh vs Vương Thiên Nhất : Lượt về vòng 1 giải cờ tướng...
Vương Thiên Nhất vs Tôn Dũng Chinh : Lượt đi vòng 1 giải cờ tướng...
Tưởng Xuyên vs Uông Dương : Vòng BK giáp tổ bảng Nam giải vô địch...
Từ Siêu vs Trịnh Duy Đồng : Vòng 3 Giáp tổ bảng Nam giải vô địch...
Vương Thiên Nhất vs Tào Nham Lỗi : Vòng 2 Giáp tổ bảng Nam giải vô...
Tạ Nghiệp Kiền vs Vương Thiên Nhất : Vòng 1 Giáp tổ bảng Nam giải...
Trịnh Duy Đồng vs Trần Thanh Tân : Giải vô địch đồng đội cờ...
Triệu Hâm Hâm vs Hồng Trí : Trận CK giải cờ tướng Trung Hoa quốc...